Zbiorcze skojarzenie pięciu wariantów genetycznych z rakiem prostaty

Polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP) w pięciu regionach chromosomalnych – trzy w 8q24 i po jednym w 17q12 i 17q24.3 – były związane z rakiem prostaty. Każdy SNP ma tylko umiarkowane powiązanie, ale gdy SNP są połączone, powiązanie może być silniejsze. Metody
Oceniliśmy 16 SNP z pięciu regionów chromosomowych w populacji szwedzkiej (2893 pacjentów z rakiem prostaty i 1781 osób kontrolnych) i oceniano indywidualne i skojarzone powiązanie SNP z rakiem prostaty.
Wyniki
Wiele SNP w każdym z pięciu regionów było związanych z rakiem prostaty w pojedynczej analizie SNP. Gdy wybrano najbardziej znaczący SNP z każdego z pięciu regionów i włączono do analizy wielu zmiennych, każdy SNP pozostał istotny po dostosowaniu do innych SNP i historii rodziny. Łącznie szacuje się, że pięć SNP i wywiad rodzinny stanowiły 46% przypadków raka prostaty u badanych Szwedów. Pięć SNP i historia rodzinna miały łączny związek z rakiem prostaty (P dla trendu, 3,93 x 10-28). U mężczyzn, którzy mieli pięć lub więcej z tych czynników związanych z rakiem prostaty, iloraz szans dla raka prostaty wynosił 9,46 (P = 1,29 × 10-8), w porównaniu z mężczyznami bez żadnego z czynników. Skumulowany efekt tych wariantów i wywiad rodzinny był niezależny od stężenia antygenu specyficznego dla prostaty w surowicy w momencie rozpoznania.
Wnioski
SNP w pięciu regionach chromosomalnych plus historia rodzinna raka prostaty mają łączną i istotną zależność od raka gruczołu krokowego.
Wprowadzenie
Badania nad złożonymi chorobami związanymi z genomewidem zidentyfikowały warianty sekwencji, które są konsekwentnie związane z ryzykiem takich chorób.1 Często takie warianty mają ograniczone zastosowanie w ocenie ryzyka choroby u konkretnego pacjenta, ponieważ większość z nich stanowi stosunkowo małe ryzyko. Nie ujawnia się, czy kombinacje poszczególnych wariantów nadają większe, bardziej klinicznie użyteczne skojarzenia ze zwiększonym ryzykiem.
Wiek, rasa i wywiad rodzinny to trzy czynniki, które mają spójny związek z ryzykiem wystąpienia raka prostaty.2 Metaanaliza wykazała łączny iloraz szans wynoszący 2,5 dla mężczyzn, którzy mieli krewnego pierwszego stopnia z chorobą. Analiza genomewidów zidentyfikowała warianty w pięciu regionach chromosomalnych, które są znacząco związane z ryzykiem raka prostaty. Warianty te występują w trzech niezależnych regionach w 8q244-7 oraz w jednym regionie w 17q12 i innym w 17q24.3.8 Te pięć regionów prawdopodobnie zawiera geny, które nadają się do raka prostaty lub regulują czynniki wpływające na geny krytyczne, ale specyficzne geny w tych regionach mają nie zidentyfikowano.
Indywidualnie, polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP) w każdym z pięciu regionów chromosomalnych wykazywały jedynie umiarkowane powiązanie z rakiem prostaty we wcześniejszych badaniach. W naszym badaniu badaliśmy, czy kombinacja SNPs będzie silniej wiązać się z rakiem prostaty niż jakikolwiek indywidualny SNP. W tym celu oceniliśmy wspólne stowarzyszenia SNP w pięciu regionach chromosomalnych z rakiem prostaty w badaniu na dużą skalę szwedzkich mężczyzn.
Metody
Osoby badane
Populacja badana została szczegółowo opisana w innym miejscu.9 Krótko mówiąc, przeprowadziliśmy populacyjne badanie kliniczno-kontrolne w Szwecji pod nazwą CAPS (Cancer Prostate in Sweden)
[hasła pokrewne: spuchnieta kostka, limfocyty atypowe, polprazol bez recepty ]

Powiązane tematy z artykułem: limfocyty atypowe polprazol bez recepty spuchnieta kostka