W pełni magnetycznie lewitująca pompa krążeniowa do zaawansowanej niewydolności serca cd

Dane zebrano w punkcie wyjściowym, dzień po wszczepieniu, tydzień po wszczepieniu, przy wypisaniu, oraz 1, 3 i 6 miesięcy po wszczepieniu. Wydarzenia wynikowe i zdarzenia niepożądane rejestrowano podczas całego badania Systemy lewostronnego wspomagania
Rysunek 1. Rysunek 1. Schematy pompy z przepływem osiowym i pompy z przepływem odśrodkowym.Panel A pokazuje schemat pompy z przepływem osiowym; krew wchodzi na jednym końcu wirnika i jest napędzana wzdłuż osi wirnika do odpływu pompy. Panel B pokazuje schemat w pełni magnetycznie lewitowanej pompy odśrodkowej; krew wchodzi na centralną oś wirnika i jest kierowana na zewnątrz odśrodkowo do odpływu pompy. Obie pompy są uważane za pompy o przepływie ciągłym (zamiast pomp pulsacyjno-przepływowych), ponieważ przepływ krwi jest ciągły i nie jest przerywany, chociaż pompa odśrodkowa zawiera szybkie zmiany prędkości wirnika w celu wytworzenia wewnętrznego sztucznego impulsu. Panel A jest zaadaptowany z Slaughter i wsp.1. LVAS oznacza system wspomagający lewą komorę.
Dwie pompy obiegowe użyte w badaniu były w pełni magnetycznie lewitowaną, odśrodkową pompą z przepływem ciągłym HeartMate 3 i mechaniczno-łożyskową, osiową pompą o przepływie ciągłym HeartMate II (oba produkowane przez St. Jude Medical) (Figura 1). Szczegóły dotyczące pomp obiegowych oraz ich różnic i podobieństw podano w rozdziale Charakterystyka pompy, Rys. S1 i Tabela S1 w Dodatku Uzupełniającym. Wszyscy badacze przeszli szkolenie chirurgiczne przed wykonaniem pierwszej implantacji pompy odśrodkowej. Zalecane postępowanie przeciwzakrzepowe w obu grupach obejmowało aspirynę (w dawce 81 do 100 mg na dobę u wszystkich pacjentów) i warfarynę (z dostosowaniem dawki w celu uzyskania docelowego międzynarodowego współczynnika znormalizowanego [INR] wynoszącego od 2,0 do 3,0).
Wyniki
Pierwszorzędowym punktem końcowym był zbiór przeżycia wolnego od udaru powodującego niepełnosprawność (z udarem wyłączającym wskazanym przez zmodyfikowany wynik Rankina> 3, wyniki wahają się od 0 do 6, z wyższymi punktami wskazującymi na poważniejszą niepełnosprawność) lub przeżywaniem wolnym od reoperacji w celu zastąpienia lub usunięcia urządzenie (z przyczyn innych niż regeneracja) po 6 miesiącach od implantacji. Pacjenci, u których wykonano pilną transplantację serca w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem pompy, uznawali, że doszło do niepowodzenia leczenia w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego, podczas gdy u pacjentów, którzy przeszli transplantację z innych powodów, uznano, że odnieśli sukces w leczeniu. Wtórne punkty końcowe obejmowały częstość zdarzeń niepożądanych; przeżycie aktuarialne; status funkcjonalny, zgodnie z oceną w klasyfikacji New York Heart Association (NYHA) oraz z 6-minutowym testem marszowym przeprowadzonym przez wyszkolonego technika; i jakość życia, zgodnie z oceną w kwestionariuszu European Quality of Life-5 Dimensions (EQ-5D) (EQ-5D-5L), skali wizualno-analogowej EQ-5D (EQ-5D VAS) i kardiomiopatii Kansas City Kwestionariusz (KCCQ). Niezależny komitet ds. Wydarzeń klinicznych, którego członkowie nie byli świadomi wykonywania zabiegów, orzekł przyczyny śmierci i wszystkie zdarzenia niepożądane; definicje wydarzeń i listę członków komisji podano w Dodatku Uzupełniającym.
Analiza statystyczna
Głównym celem badania było wykazanie, że pompa odśrodkowa ma nie mniejszą dokładność niż pompa pierwotna po 6 miesiącach od implantacji.
[hasła pokrewne: krzywa cukrowa norma, broncho vaxom ulotka, pramolan dawkowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: broncho vaxom ulotka krzywa cukrowa norma pramolan dawkowanie