W pełni magnetycznie lewitująca pompa krążeniowa do zaawansowanej niewydolności serca ad 6

Nie było znaczących różnic między obiema grupami w zakresie liczby zgonów lub udaru związanego z niepełnosprawnością. Szacowana przez Kaplana-Meiera częstość przeżycia wolnego od zdarzeń aktuarialnych (jak zdefiniowano dla pierwszorzędowego punktu końcowego) była znacznie wyższa w grupie pomp wirówkowych (86%, 95% CI, 80 do 92) niż w osiowej grupa pomp przepływowych (77%, 95% CI, 70 do 84, dwustronna P = 0,03 w teście log-rank) (Figura 2). Status funkcjonalny i jakość życia
Status funkcjonalny, który został oceniony za pomocą klasyfikacji NYHA i z wynikami w 6-minutowym teście marszowym, poprawił się jednakowo w obu grupach. W porównaniu z wynikami wyjściowymi, wyniki dla EQ-5D-5L, EQ-5D VAS i KCCQ uległy poprawie w obu grupach po 3 miesiącach i po 6 miesiącach. Nie zaobserwowano istotnych różnic w poprawie pomiędzy grupami leczonymi (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). W analizach wrażliwości post hoc dotyczących stanu funkcjonalnego i jakości życia pacjentom z brakującymi danymi przypisywano najgorszy możliwy wynik dla każdego testu; ponownie nie było istotnych różnic między grupami leczonymi.
Zdarzenia niepożądane i analiza podgrup
Tabela 3. Tabela 3. Poważne zdarzenia niepożądane w populacji populacyjnej. Żaden z pacjentów z grupy pomp wirówkowych nie podejrzewał ani nie potwierdził zakrzepicy pompy, ale 14 pacjentów (10,1%) w grupie z przepływem osiowym miało 18 takich zdarzeń. (P <0,001). Indywidualne narracje dotyczące każdego przypadku podejrzewanej lub potwierdzonej zakrzepicy pompy i tabele zdarzeń znajdują się w rozdziałach dotyczących zakrzepicy pompy i w tabeli S6, odpowiednio w Dodatkowym dodatku. Częstość występowania innych zdarzeń niepożądanych nie różniła się istotnie między grupami (tabela 3 i rys. S4 i S5 oraz tabela S7 w dodatkowym dodatku).
Najczęstszą przyczyną zgonu wśród pacjentów w obu grupach była prawidłowa niewydolność serca, udar i sepsa (Tabela S8 w Dodatku Uzupełniającym). W grupie pomp o przepływie odśrodkowym wystąpiło 17 zgonów, a 18 w grupie pomp z przepływem osiowym. Wyniki analiz przeżycia i przeżycia aktuarialnego z konkurencyjnym ryzykiem przedstawiono na ryc. S6 i S7 w dodatkowym dodatku.
Analizy podgrup wykazały brak istotnej interakcji w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego między grupą leczoną a wiekiem, płcią, rasą, zamierzonym celem wsparcia pompy (pomost do przeszczepu lub docelową terapią) lub Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support (INTERMACS). Jednak w obu grupach wiek 70 lat lub starszy był związany z niższym całkowitym przeżyciem niż wiek młodszy niż 70 lat (sekcja Wpływ wieku na przeżycie i Rys. S8 w Dodatku uzupełniającym). Przeprowadzono analizę krzywych uczenia się chirurgów z danymi z ośrodków, w których 3 lub więcej pacjentów poddano implantacji pompy odśrodkowej; Dane dla pierwszych 2 pacjentów, którym wszczepiono to urządzenie, porównano z danymi dla wszystkich późniejszych biorców tego samego urządzenia. Nie zaobserwowano różnic w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego, działań niepożądanych lub śmiertelności.
Dyskusja
W badaniu MOMENTUM 3 stwierdziliśmy, że wszczepienie w pełni magnetycznie lewitowanej pompy z przepływowym przepływem ciągłym HeartMate 3 wiązało się z wyższym odsetkiem przeżycia bez wyłączania udaru lub przeżycia wolnego od reoperacji w celu wymiany lub usunięcia urządzenia po 6 miesiącach od implantacji niż wszczepienie mechanicznej osiowej pompy o działaniu ciągłym HeartMate II wśród pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca, niezależnie od tego, czy kwalifikują się oni do przeszczepu
[patrz też: mekmed, supramed bielsko, kolano kinomana ]

Powiązane tematy z artykułem: kolano kinomana mekmed supramed bielsko