Regresja glioblastoma po terapii komórkami chimerycznego receptora antygenu ad 7

Te cytokiny obejmowały interferon-., czynnik martwicy nowotworów ., interleukiny 2, 10, 5, 6 i 8; chemokiny Ligand chemokiny CXC 9 (CXCL9) (lub monokina indukowana przez interferon-. [MIG]), ligand chemokiny 10 motywu CXC (CXCL10) (lub IP-10) i CCR2 (białko chemotaktyczne monocytów [MCP-1]) ; i rozpuszczalny receptor interleukiny-1 . (Figura 3C). Wydaje się, że wzrost poziomu cytokin zapalnych odpowiadał częstości występowania objawów stopnia i 2, takich jak gorączka, zmęczenie i bóle mięśni (tabela S2 w dodatkowym dodatku), a poziomy te powracały do wartości zbliżonych do wartości wyjściowych między cotygodniowymi cyklami leczenia. Te zmiany immunologiczne były ograniczone do płynu mózgowo-rdzeniowego, ponieważ nie wykryto znaczących wzrostów poziomów cytokin (tabele S5 i S6 w dodatkowym dodatku) i żadnych komórek T CAR + (dane nie przedstawione) były wykrywalne we krwi obwodowej. Niestety nie byliśmy w stanie odzyskać płynów podczas infuzji dożylnych dla porównania, ponieważ końcówka cewnika, która została umieszczona na krawędzi jamy resekcji, zapobiegła aspiracji płynu torbieli nowotworowej.
Dyskusja
Autorzy stwierdzają, że autologiczne komórki T CAR skierowane na IL13R.2 pośredniczyły w przejściowej pełnej odpowiedzi u pacjenta z nawracającym wieloogniskowym glejakiem, z dramatyczną poprawą jakości życia, w tym odstawieniem ogólnoustrojowych glukokortykoidów i powrotem do normalnych czynności życiowych. Tę kliniczną odpowiedź uzyskano pomimo niejednorodnej ekspresji IL13R. 2 w guzie i bez wcześniejszej chemioterapii zaprojektowanej do zmniejszania limfocytów. Taka chemioterapia została zastosowana w celu wzmocnienia odpowiedzi układowych odpowiedzi komórek T, 17,18, ale nie została włączona do tego badania z powodu zwiększonego ryzyka krwawienia i zakażenia związanego z chirurgiczną resekcją i niepewności co do tego, czy ogólnoustrojowe zmniejszenie liczby limfocytów zwiększy reakcje na lokalne dostarczanie w mózgu.
Zastosowanie CAR T komórek do leczenia guzów litych obejmuje unikalny zestaw wyzwań, w tym walidację antygenów, trafficking nowotworów i infiltrację, heterogenność guza i immunosupresyjne mikrośrodowisko.7,8 Badanie to dostarcza dane potwierdzające zasadę, które potwierdzają IL13R. 2 jako przydatny cel immunoterapeutyczny w glejaku i ustalenie, że komórki T CAR mogą pośredniczyć w głębokiej aktywności przeciwnowotworowej przeciw trudnemu do leczenia nowotworowi litemu.
Wnioski z tego badania pochodzą z porównania u jednego pacjenta dwóch wewnątrzczaszkowych dróg podawania komórek T CAR – wlewu do wyciętej jamy nowotworowej i wlewu do układu komorowego. U tego pacjenta obie drogi (domięśniowe i dokomorowe) miały podobne profile niskiej toksyczności, ale różniły się pod względem ich widocznej zdolności do zniesienia wzrostu nowotworu w odległych miejscach. Podczas gdy wydaje się, że terapia intracavitarna kontroluje miejscowy nawrót guza, obserwowano progresję glioblastoma w odległych miejscach, w tym pojawienie się nowych zmian. Natomiast po podaniu dokomórkowym limfocytów T IL13BB-CAR uzyskano regresję wszystkich guzów ośrodkowego układu nerwowego, w tym nowotworów kręgosłupa. Jest możliwe, że leptomeningeal prezentacja nawrotowego glioblastoma tego pacjenta, który jest często obserwowany w późnym stadium opornej choroby, może sprawić, że nowotwory będą lepiej reagować na terapię dokomorową
[patrz też: broncho vaxom dla dorosłych, krzywa cukrowa norma, supramed bielsko ]

Powiązane tematy z artykułem: broncho vaxom dla dorosłych krzywa cukrowa norma supramed bielsko