Hipotermia terapeutyczna po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia u dzieci cd

Pełna lista kryteriów wykluczenia znajduje się w dodatkowym dodatku. Pisemną świadomą zgodę rodzica lub opiekuna prawnego uzyskano dla każdego uczestnika. Randomizacja i interwencja
Kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1, do terapeutycznej hipotermii lub normotermii terapeutycznej. Randomizację przeprowadzono przy użyciu permutowanych bloków stratyfikowanych według centrum klinicznego i kategorii wiekowej (<2 lata, 2 do <12 lat lub .12 lat).
Ukierunkowane zarządzanie temperaturą było aktywnie utrzymywane przez 120 godzin w każdej grupie. Pacjenci, którzy zostali przypisani hipotermii terapeutycznej, byli sparaliżowani farmakologicznie i poddani sedacji, a zastosowano urządzenie do kontroli temperatury Blanketrol III (Cincinnati Sub-Zero), z zastosowaniem koca skierowanego do przodu i tyłu, aby osiągnąć i utrzymać temperaturę rdzenia 33,0 ° C (zakres , 32,0 do 34,0) przez 48 godzin. Pacjentów poddano następnie ponownemu oddziaływaniu przez okres 16 godzin lub dłużej do docelowej temperatury 36,8 ° C (zakres od 36,0 do 37,5); ta temperatura była aktywnie utrzymywana przez pozostałą część 120-godzinnego okresu interwencyjnego. Pacjenci, którzy zostali przypisani do normoterapii terapeutycznej, byli traktowani identycznie, z wyjątkiem tego, że temperaturę rdzenia aktywnie utrzymywano z jednostką zarządzania temperaturą 36,8 ° C (zakres 36,0 do 37,5) przez 120 godzin. Zastosowano podwójne monitorowanie temperatury centralnej (przełyku, odbytnicy lub pęcherza) i tryb automatyczny w jednostce zarządzania temperaturą. U pacjentów otrzymujących pozaustrojowe natlenianie membranowe (ECMO) w czasie randomizacji lub później, ECMO z pojedynczym monitorem temperatury centralnej stosowano do kontroli temperatury. Wszystkie pozostałe aspekty opieki zostały określone przez zespoły kliniczne.
Wyniki
Pierwszorzędowym wynikiem było przeżycie z dobrym wynikiem neurobehawioralnym po 12 miesiącach obserwacji. Korzystny wynik neurobehawioralny został zdefiniowany jako skorygowany pod względem wieku standardowy wynik 70 lub wyższy (w skali od 20 do 160) w Skali adaptacyjnego zachowania Vineland, wydanie drugie (VABS-II) .18 VABS-II ma wiek skorygowany średni wynik 100 i odchylenie standardowe 15; wyższe wyniki wskazują na lepszą funkcję. Dane VABS-II były gromadzone centralnie w Kennedy Krieger Institute za pomocą wywiadów telefonicznych przeprowadzonych przez przeszkolonego ankietera, który nie był świadomy wykonywania zabiegów. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dzieci z zapisanym wynikiem VABS-II poniżej 70 przed zatrzymaniem krążenia (na podstawie danych z kwestionariusza opiekuńczego wypełnionego w każdym miejscu w ciągu 24 godzin po randomizacji) zostały wyłączone z podstawowej analizy skuteczności. Pacjentów, u których nie uzyskano wyjściowego wyniku VABS-II, uznano za kwalifikujących się do włączenia do analizy pierwotnej, jeśli ich wyjściowa wyjściowa kategoria ogólna wyników pediatrycznych (POPC) i ocena przydatności do szpitala dziecięcego (PCPC) były w kategorii normalnej lub łagodnej niepełnosprawności.19,20 W obu tych skalach wyniki obejmują od do 6, przy czym niższe wyniki wskazują na mniejszą niepełnosprawność; pacjenci z wynikiem lub 2 w obu skalach kwalifikowali się do włączenia do analizy pierwotnej.
Drugorzędnymi wynikami były przeżycie po 12 miesiącach od zatrzymania krążenia i zmiana funkcji neurobehawioralnej, którą mierzono jako różnicę między pomiarem podstawowym (przed zatrzymaniem krążenia) a 12-miesięcznym pomiarem na VABS-II
[przypisy: broncho vaxom ulotka, mekmed, menu 8 miesięcznego dziecka ]

Powiązane tematy z artykułem: broncho vaxom ulotka mekmed menu 8 miesięcznego dziecka