Genetyczne determinanty odpowiedzi na warfarynę podczas wstępnego leczenia przeciwzakrzepowego cd

Pacjenci zostali przydzieleni do grupy haplotypów A VKORC1 przy użyciu pięciu wariantów VKORC1, ponumerowanych zgodnie z sekwencją genomową GenBan o numerze dostępu GenBan A768020 w pozycjach 3673, 5808, 6484, 6853 i 7566, jak opisano poprzednio.9 Wszystkich innych pacjentów przypisano do grupy haplotypów określanej jako nie-A, która odpowiada ściśle haplotypowi grupy B VKORC1, jak opisali Rieder i in. 9 Haplotypy A i B razem stanowią od 96 do 99% wszystkich haplotypów u białych Amerykanów.9 Wyniki pierwotne i wtórne
Przeanalizowaliśmy cztery podstawowe wyniki analizy. Obliczyliśmy czas do pierwszego INR w zakresie terapeutycznym i czas do pierwszego INR powyżej 4 od daty rozpoczęcia leczenia warfaryną. Oba te wyniki zostały wybrane specjalnie w celu oceny wpływu genotypów CYP2C9 i haplotypów VKORC1 na działanie warfaryny podczas inicjacji antykoagulacji.
Wybraliśmy dwa dodatkowe podstawowe wyniki, aby ocenić wpływ CYP2C9 i VKORC1 w dłuższym okresie. Czas, w którym INR pacjenta był powyżej zakresu terapeutycznego w stosunku do całkowitego czasu obserwacji, obliczono przez interpolację; różnica pomiędzy wartością INR a kolejną wartością została podzielona przez liczbę dni między tymi dwoma pomiarami, aby ustalić średni dzienny przyrost lub spadek.29 Interpolowane wartości INR zostały użyte do obliczenia czasu, który spędzili pacjenci powyżej ich indywidualnego zakresu INR, względnego do czasu ekspozycji na warfarynę. Odpowiedź INR w czasie określono przez porównanie średniej wartości INR między genotypami w tygodniach i 2 oraz w okresie między 29 dniem a końcem obserwacji.
Z góry ustalone wyniki wtórne obejmowały średnią dzienną dawkę warfaryny i krwawienia. Średnia dzienna dawka warfaryny (w miligramach na dzień) została określona w tygodniach i 2 oraz między 29 dniem a końcem obserwacji. Ponadto główne i drugorzędne krwawienia zostały policzone zgodnie z kryteriami drugiego badania kopenhasowego: migotanie przedsionków, aspirynę i leczenie przeciwzakrzepowe.30
Analiza statystyczna
Oceniliśmy nierównowagę sprzężeń dla polimorfizmów VKORC1 3673, 6484, 6853 i 7566 przez obliczenie kwadratu współczynnika korelacji (r2) dla każdej pary wariantów przy użyciu analizy danych markerów genetycznych (PowerMarker) .31 Poszczególne haplotypy pacjentów oceniano pod kątem VKORC1 i stosowano do dalszych analiz. Testy dla równowagi Hardy ego-Weinberga w populacji przeprowadzono za pomocą oprogramowania Haploview.32 Częstotliwości genotypów CYP2C9 i haplotypów VKORC1 w grupach rasowych porównano z użyciem niezależnych testów chi-kwadrat. Charakterystykę pacjentów porównano w grupach genotypowych CYP2C9 i grupach haplotypów VKORC1 za pomocą testu t-Studenta, testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera, odpowiednio.
Pierwotne wyniki czasu do pierwszego INR w zakresie terapeutycznym i do pierwszego INR powyżej 4 zostały porównane między grupami genotypów lub haplotypów za pomocą testów log-rank. Przeprowadzono analizy regresji Coxa w celu określenia stosunku ryzyka do uzyskania pierwszego INR w zakresie terapeutycznym lub pierwszego INR powyżej 4 w pierwszych 4 tygodniach i podczas całego okresu obserwacji, zgodnie z genotypem lub grupą haplotypów
[hasła pokrewne: amotaks w ciąży, zioła szweckie, neutrocyty za mało ]

Powiązane tematy z artykułem: amotaks w ciąży neutrocyty za mało zioła szweckie