Eltrombopag w małopłytkowości

McHutchison i in. (29 listopada) raport, że eltrombopag (agonista receptora trombopoetyny) zwiększa liczbę płytek krwi u pacjentów z marskością wątroby typu C marskością i małopłytkowością. Jego zastosowanie w leczeniu małopłytkowości indukowanej przez interferon wymaga jednak poprawy trwałej odpowiedzi wirusologicznej. Nawet wśród pacjentów z marskością wątroby małopłytkowość prowadzi do przerwania leczenia tylko u 2% pacjentów2. Interesuje nas zatem kwestia, czy eltrombopag zapobiega zmniejszeniu dawki interferonu, co częściowo tłumaczy słabą, utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną w marskości. 3 McHutchison i in. twierdzą, że w ich badaniu liczba płytek krwi była wyższa niż poziom, na którym zalecana jest redukcja dawki peginterferonu (<50 000 na milimetr sześcienny). Dolny koniec zakresu dla wszystkich grup eltrombopagu był jednak poniżej tego poziomu, pod koniec leczenia przeciwwirusowego. Analiza autorów leczenia antywirusowego obejmuje także pięciu pacjentów, u których wyjściowy poziom płytek krwi był wyższy niż kryterium włączenia. Jeśli u dwóch z tych pacjentów w grupie 30 mg zakończy się leczenie, wówczas ich wykluczenie oznaczałoby, że nie było znaczącej różnicy od placebo przy tej dawce.
Adam Lawson, BM, BS
University Hospital Nottingham, Nottingham NG7 2UH, Wielka Brytania
3 Referencje1. McHutchison JG, Dusheiko G, Shiffman ML, i in. Eltrombopag do małopłytkowości u pacjentów z marskością wątroby związaną z zapaleniem wątroby typu C. N Engl J Med 2007; 357: 2227-2236
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Heathcote EJ, Shiffman ML, Cooksley WGE, i in. Peginterferon alfa-2a u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C i marskością wątroby. N Engl J Med 2000; 343: 1673-1680
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
3. McHutchison JG, Manns M, Patel K, i in. Przestrzeganie terapii skojarzonej zwiększa długotrwałą odpowiedź u pacjentów zakażonych genotypem z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Gastroenterology 2002; 123: 1061-1069
Crossref Web of Science Medline
W badaniu eltrombopag w leczeniu idiopatycznej plamicy małopłytkowej (ITP), zgłoszonej przez Bussel i in. (29 listopada), niektórzy pacjenci otrzymywali jednocześnie leki na ITP, ale autorzy nie wskazali, które leki. U pacjentów leczonych jednocześnie danazolem liczba płytek krwi mogła wzrosnąć z powodu danazolu, a nie eltrombopagu.
Jacques Zimmer, MD, Ph.D.
François Hentges, MD
CRP-Santé, L-1526 Luxemburg City, Luxemburg
jacques. -sante.lu
Emmanuel Andr.s, MD
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, F-67091 Strasburg, Francja
Odniesienie1. Bussel JB, Cheng G, Saleh MN, et al. Eltrombopag do leczenia przewlekłej idiopatycznej plamicy małopłytkowej. N Engl J Med 2007; 357: 2237-2247
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
Odpowiedź
Dr McHutchison odpowiada: Lawson przytacza raport Heathcote i wsp., Który wskazuje, że tylko 2 do 4% pacjentów leczonych peginterferonem alfa-2a wymagało zmniejszenia dawki w przypadku trombocytopenii.1 Jednak to badanie wykluczało pacjentów z wyjściową liczbą płytek krwi. mniejszej niż 75 000 na milimetr sześcienny, a zatem nie reprezentuje populacji badanej w naszym badaniu ani populacji docelowej w trwających próbach.
Spośród pięciu pacjentów z wyjściową liczbą płytek krwi, które wynosiły 70 000 lub więcej na milimetr sześcienny (z liczbami według grupy badanej wymienionymi poprawnie w Tabeli naszego artykułu, ale niepoprawnie w legendzie dla Fig. 1), trzy rozpoczęły i zakończyły fazę terapii antywirusowej (jedna w grupie 30 mg i dwie w grupie 75 mg). Dwoje pacjentów nie weszło w fazę leczenia przeciwwirusowego: jedna (w grupie 30 mg) nie weszła do tej fazy z powodu zdarzenia niepożądanego, a jedna (w grupie placebo) miała niewystarczające płytki krwi do rozpoczęcia leczenia przeciwwirusowego.
John G. McHutchison, MD
Duke Clinical Research Institute, Durham, NC 27715
duke.edu
Odniesienie1. Heathcote EJ, Shiffman ML, Cooksley WGE, i in. Peginterferon alfa-2a u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C i marskością wątroby. N Engl J Med 2000; 343: 1673-1680
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
Odpowiedź
Dr Bussel i jego koledzy odpowiadają: W naszym artykule, rysunek 2D pokazuje, że pacjenci nie przyjmujący jednocześnie leków ITP mieli dobrą odpowiedź na sam eltrombopag. Kiedy porównaliśmy pacjentów, którzy otrzymywali jednocześnie leki ITP z tymi, którzy ich nie stosowali, wskaźniki odpowiedzi były następujące: placebo, 16,7% vs. 9,5%; 30 mg, 44,4% wobec 20,0%; 50 mg, 72,7% w porównaniu z 68,8%; i 75 mg, 60,0% w porównaniu z 93,8%. Wśród pacjentów przyjmujących jednocześnie leki ITP (6 w grupie placebo [21%], 10 w grupie otrzymującej 30 mg eltrombopagu [33%], 12 w grupie 50 mg [40%] i 10 w grupie 75- w grupie mg [36%]), większość przyjmowała kortykosteroidy (odpowiednio 21%, 33%, 37% i 32%). Sześciu pacjentów otrzymywało danazol (jeden w grupie placebo i pięć w grupie otrzymującej 50 mg eltrombopagu). U czterech z tych pięciu pacjentów w grupie 50 mg (z których każdy przyjmował danazol przez co najmniej 139 dni bez odpowiedzi), uzyskano liczbę płytek krwi 171 000, 369,000, 499,000 i 652,000 na milimetr sześcienny. Po odstawieniu eltrombopagu przez pacjentów (podczas gdy kontynuowali oni przyjmowanie danazolu), liczba płytek zmniejszyła się odpowiednio do 43,000, 5000, 14 000 i 55 000 na milimetr sześcienny, co wskazuje, że eltrombopag, a nie danazol, był odpowiedzialny za duży wzrost liczby płytek krwi. .
James B. Bussel, MD
Weill Cornell Medical College, Nowy Jork, Nowy Jork 10065
cornell.edu
Nicole L. Stone, Ph.D.
Michael Arning, MD, Ph.D.
GlaxoSmithKline, Collegeville, PA 19426-0989
Powołanie się na artykuł (1)
[przypisy: pramolan dawkowanie, krzywa cukrowa norma, harmonet cena ]

Powiązane tematy z artykułem: harmonet cena krzywa cukrowa norma pramolan dawkowanie