dermed łódź dermatolog ad 5

Identyfikacja mutacji w ALAS2 w kataforedzie z reakcją na anionę sideroblastyczną reagującą na pirydoksyny. Panel A pokazuje sekwencję nukleotydów z normalnego cDNA (typu dzikiego) i cDNA wirusa probanda (zmutowany). Pokazano obszar nukleotydów od 1205 do 1221 (ekson 8). Różnica pojedynczego nukleotydu wykrywana w zmutowanym cDNA powodującym zastąpienie seryny treoniną w pozycji 388 jest oznaczona gwiazdką. Panel B pokazuje konserwację sekwencji aminokwasowej otaczającej lizynę wiążącą fosforan pirydoksalu z enzymami syntazy 5-aminolewulinianowej. Reszty aminokwasowe, które nie różnią się we wszystkich gatunkach i w innym enzymie zależnym od fosforanu pirydoksalu, ligaza 2-amino-3-ketomaślanu koenzymu A z E. coli, są w pudełku. Pudełkowa reszta lizyny (K) jest resztą wiążącą pirydoksal fosforanowy18. Konsensusowa sekwencja dla regionu pokazana jest poniżej porównania. Sekwencja probanda jest przedstawiona poniżej sekwencji najwyższej zgodności, a podstawienie seryny treoniną w pozycji 388 jest wskazane strzałką. Sekwencje czterech klonów dla każdego fragmentu reakcji łańcuchowej polimerazy pochodzące z informacyjnego RNA ALAS2 szpiku kostnego z probanda i generowane w różnych reakcjach enzymatycznych były identyczne. Porównanie sekwencji ALAS2 uzyskanej z sekwencją u pięciu normalnych osobników i opublikowanych sekwencji5,17 ujawniło zmianę pojedynczej zasady (zmiana z cytozyny na guaninę) w pozycji nukleotydowej 1215 (Figura 2A), która znajduje się w pobliżu 3. koniec egzonu 8. Analiza sekwencji genomowego DNA od heterozygotycznej córki (podmiot III-9) (figura 1) i siostrzeńca z mikrocytozą erytrocytów (podmiot III-1) ujawniła tę samą zmianę nukleotydową. Produkty amplifikowane od zdrowych osobników nie wykazywały polimorfizmu sekwencji w tej pozycji.
Dojrzałe białko ALAS2 zawiera 538 aminokwasów. Wykryta mutacja spowodowałaby zastąpienie treoniny przez serynę w pozycji 388,5 w regionie, który jest wysoce konserwatywny i zawiera lizynę zaangażowaną w wiązanie kofaktora fosforanu pirydoksalu (Figura 2B). Porównanie przewidywanych struktur drugorzędowych dla enzymów typu dzikiego i zmutowanych z algorytmem Chou i Fasman ujawniło subtelną zmianę mutanta z wprowadzeniem obrotu w obszarze otaczającym resztę 388 (dane nie pokazane).
Ekspresja klonów ALAS2 typu dzikiego i zmutowanych w E. coli
Figura 3. Figura 3. Aktywność enzymów ALAS2 typu dzikiego i zmutowanych ekspresjonowanych w E. coli. Aktywność syntazy 5-aminolewulinianów zmierzono w obecności i pod nieobecność fosforanu pirydoksalu (0,4 mM) w teście w ekstraktach z E. coli transformowanych albo klonem typu dzikiego albo zmutowanego, z których każdy hodowano w obecności lub brak 0,1% pirydoksyny w pożywce. Wyniki są średnimi (. SE) 10 zestawów transformowanych kultur.
Klony cDNA kodujące dojrzałe zmutowane i dzikiego typu białka ALAS2 wyrażane w E. coli wytwarzały równoważne ilości białka w stosunku do całkowitego białka E. coli, a ilości białka nie zmieniały się pod wpływem obecności pirydoksyny w pożywce. Aktywność enzymu w 10 eksperymentach podsumowano na Figurze 3
[podobne: wybranowski twitter, apo doperil, kolano kinomana ]

Powiązane tematy z artykułem: apo doperil kolano kinomana wybranowski twitter