Autoimmunologiczny zespół polendokrynologiczny typu 1 i NALP5, autoantygen przytarczyc ad 6

Pierwotne przeciwciała opracowano z użyciem drugorzędowego przeciwciała znakowanego izotiocyjanianem fluoresceiny (zielone); zastosowano również barwnik jądrowy zawierający 4., 6-diamidino-2-fenyloindol (niebieski). Paski skali to 50 .m. Figura 4. Figura 4. Wyniki badań absorpcji w celu potwierdzenia specyficzności autoprzeciwciał dla NACHT-bogate w powtarzalne białko (NALP) 5 u pacjentów z autoimmunologicznym zespołem polendokrynnym typu (APS-1). Immunofluorescencję przeprowadzono na kriosekcji gruczołowej przytarczyce z użyciem surowicy od pacjenta z autoprzeciwciałami APS-1 i NALP5. Surowicę rozcieńczono (1: 500) i wstępnie inkubowano albo bez białka (panel A), albo z równą ilością transkrybowanego i strawionego in vitro NALP5 wyznakowanego 35S-metioniną (Panel B), NALP3 (Panel C) lub lucyferazą (Panel RE). Paski skali to 50 .m.
Ludzkie gruczoły przytarczyczne zostały poddane barwieniu immunologicznemu za pomocą próbek surowicy od pacjentów z APS-1 i niedoczynnością przytarczyc (ryc. 3). Te próbki surowicy (Figura 3B), jak również surowica odpornościowa królika (Figura 3D), specyficznie zidentyfikowały komórki przytarczyczne, podczas gdy komórki oksyfilne nie zostały rozpoznane. Identyczne wyniki immunofluorescencji uzyskano przy użyciu tkanki bydlęcej (Figury 3E do 3J). Obserwowana reaktywność była specyficzna, ponieważ nie było barwienia tkanki przytarczycznej przez próbki surowicy od pacjentów z APS-1, którzy nie mieli autoprzeciwciał NALP5 lub przez próbki surowicy od zdrowych osób kontrolnych. Laserowa mikroskopia konfokalna ujawniła, że subkomórkowa lokalizacja NALP5 w tkance przytarczyc bydła mieściła się w cytoplazmie (Figura 3J). Specyficzność autoprzeciwciała NALP5 do barwienia immunologicznego próbek tkanki przytarczyc została dodatkowo potwierdzona badaniami absorpcji, w których wstępna absorpcja próbek surowicy rekombinowanym NALP5 blokuje wybarwianie przytarczyc (Figura 4B). Przeciwnie, wstępna absorpcja próbek surowicy równymi ilościami rekombinowanego NALP3 lub lucyferazy nie blokowała swoistego zabarwienia tkanki przytarczyc (Figura 4C i 4D).
Dyskusja
Niedoczynność przytarczyc jest najczęstszą endokrynopatią u pacjentów z APS-1 i, w niektórych przypadkach, jest jedynym zaburzeniem endokrynnym. Pomimo swojego znaczenia klinicznego, autoantygen specyficzny dla przytarczyc nie został jeszcze zidentyfikowany.19 Nasze badania wskazują, że NALP5, który jest selektywny ekspresjonowane w cytoplazmie głównych komórek gruczołów przytarczycznych, mogą działać jako autoantygen u pacjentów z APS-1, u których rozwija się niedoczynność przytarczyc, powodując autoprzeciwciała NALP5. Ponadto wydaje się, że NALP5 jest typowym autoantygenem zarówno dla APS-1, jak i odpowiadającego mu modelu zwierzęcego, myszy z niedoborem AIRE (dane niepublikowane). To odkrycie pozwoli na dalsze badania w modelu mysim w celu wyjaśnienia dokładnych mechanizmów molekularnych prowadzących do utraty tolerancji wobec NALP5 w nieobecności AIRE. Chociaż dokładna rola autoprzeciwciał NALP5, jak również innych autoprzeciwciał skierowanych przeciwko wewnątrzkomórkowym autoantygenom, takim jak dekarboksylaza glutaminianu, pozostaje nieznana, te autoprzeciwciała mogą służyć jako ważne markery dla aktywnych odpowiedzi immunologicznych za pośrednictwem komórek. Nasze odkrycia sugerują, że wykrywanie przeciwciał specyficznych dla NALP5 ma swoistość 100% i czułość 49% dla diagnozy niedoczynności przytarczyc.
Chociaż w teście używaliśmy wykrytych autoprzeciwciał NALP5 u 49% pacjentów, niepowodzenie w wykrywaniu autoprzeciwciał NALP5 u pozostałych 51% pacjentów z niedoczynnością przytarczyc ma kilka możliwych wyjaśnień.
[patrz też: spuchnieta kostka, sorbifer durules opinie, haloperidol ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: haloperidol ulotka sorbifer durules opinie spuchnieta kostka