Zbiorcze skojarzenie pięciu wariantów genetycznych z rakiem prostaty czesc 4

W grupie kontrolnej każdy SNP był w równowadze Hardy ego-Weinberga (P.0,05). Zaobserwowano znaczącą nierównowagę sprzężeń (P <0,05) dla SNP w każdym regionie. Tabela 2. Tabela 2. Związek SNPs w pięciu regionach chromosomalnych z rakiem prostaty. Tabela 2 zawiera listę częstości alleli 16 SNP u osób chorych i kontrolnych oraz wyniki testów allelicznych i genotypowych. Istotnie różne częstości (P <0,05) między pacjentami z przypadkiem i grupą kontrolną obserwowano dla SNP w każdym z pięciu regionów chromosomalnych. Przy 17q12, SNP rs4430796 miał najsilniejszy związek z rakiem prostaty; Częstotliwość allelu T (SNP rs4430796) wynosiła 0,61 w przypadku osób i 0,56 osób w grupie kontrolnej (P = 6,0 × 10-7). Spośród czterech SNP w 17q24.3, trzy były związane z rakiem prostaty, ale tylko rs1859962 miał wysoce znaczące powiązanie (P = 2,1 × 10-4). Wyniki dla 17q12 i 17q24.3 były podobne do tych, które opisano wcześniej.8 W przypadku SNP w 8q24 stwierdzono znaczące związki z rakiem prostym dla wszystkich SNP zbadanych w trzech niezależnych regionach w 8q24. Spośród 16 SNP, 13 pozostało istotnych przy P <0,05 po korekcie dla 16 testów z zastosowaniem korekcji Bonferroniego.
Nosiciele wcześniej zgłoszonych alleli związanych z ryzykiem SNP w 17q12, 17q24.3 i 8q24 byli istotnie bardziej narażeni na raka prostaty niż osoby kontrolne (Tabela 2). Gdy różne modele genetyczne były testowane pod kątem SNP w każdym regionie, model recesywny był najlepiej dopasowanym modelem genetycznym dla SNP w 17q12 i 17q24.3, a dominujący model był najlepiej dopasowanym modelem genetycznym dla SNPs w regionach 1, 2, i 3 z 8q24.
Tabela 3. Tabela 3. Skorygowane wskaźniki szans i przypisane czynniki ryzyka (PAR) dla reprezentatywnych SNP w pięciu regionach chromosomowych i historii rodziny. Silna zależność genetyczna (brak równowagi wiązania) pomiędzy SNP w każdym regionie pozwoliła na łączną analizę, w której byliśmy w stanie wybrać jeden SNP (najbardziej znaczący SNP z pojedynczej analizy SNP), aby reprezentować każdy z pięciu regionów w testach na niezależne stowarzyszenie z rak prostaty (tabela 3). Gdy te pięć SNP uwzględniono w wieloczynnikowym modelu regresji logistycznej, każdy z nich pozostał istotnie związany z rakiem prostaty po dostosowaniu do innych SNP, a każdy z nich nadal był bardzo istotny, gdy do modelu włączono historię rodzinną. Na podstawie skorygowanych ilorazów szans dla każdego z tych pięciu SNP i dodatniego wywiadu rodzinnego oszacowano, że PAR-y stanowią 4 do 21% przypadków raka prostaty w badanej szwedzkiej populacji. Szacowana częstość występowania wspólnego raka prostaty dla pięciu powiązanych SNP plus historia rodziny wynosiła 46% w badanej populacji.
Tabela 4. Tabela 4. Łączny wpływ skojarzonych czynników ryzyka zachorowania na raka prostaty. Gdy interakcję multiplikatywną badano dla każdej możliwej pary tych pięciu SNP z użyciem terminu interakcji w regresji logistycznej, żadne z nich nie było istotne przy P <0,05. Jednak wydaje się, że pięć SNP ma łączny związek z rakiem prostaty po dostosowaniu do wieku, regionu geograficznego i historii rodziny (Tabela 4) [patrz też: białko bence jonesa, kolano kinomana, zioła szweckie ]

Powiązane tematy z artykułem: białko bence jonesa kolano kinomana zioła szweckie