W pełni magnetycznie lewitująca pompa krążeniowa do zaawansowanej niewydolności serca ad 5

Pozostali pacjenci – 151, którzy przeszli implantację pompy odśrodkowej i 138, którzy przeszli implantację pompy osiowej – zostali włączeni do populacyjnej populacji; 69 chirurgów w 47 ośrodkach wykonało 289 wszczepów. Kurs kliniczny
Łącznie 140 pacjentów (92,7%) w grupie pomp wirowych i 126 (91,3%) w grupie pomp z przepływem osiowym zostało wypisanych ze szpitala z urządzeniem w miejscu. Wśród pacjentów, którzy zostali wypisani, mediana długości pobytu w szpitalu wynosiła 19,5 dnia w grupie pomp z przepływem odśrodkowym i 17,5 dnia w grupie pomp z przepływem osiowym (P = 0,23 w teście sumy rang Wilcoxona). Po 6 miesiącach odsetek czasu spędzony poza szpitalem po wszczepieniu urządzenia nie różnił się istotnie pomiędzy tymi dwiema grupami (79% w grupie pomp wirowych w porównaniu z 81% w grupie pomp z przepływem osiowym).
Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w czynności wątroby i nerek. Częstość stosowania aspiryny i stosowania leków przeciwzakrzepowych nie różniły się znacząco w obu grupach; podobny odsetek pacjentów w każdej grupie miał INR w zakresie terapeutycznym2,3 we wszystkich punktach czasowych. Poziomy dehydrogenazy mleczanowej powróciły do wartości wyjściowych miesiąc po wszczepieniu do grupy pomp wirówkowych, ale pozostały podwyższone we wszystkich punktach czasowych przez 6 miesięcy w grupie pomp z przepływem osiowym (P <0,001) (tabele S3, S4 i S5 w Dodatku Dodatek).
Pierwotny punkt końcowy
Tabela 2. Tabela 2. Analizy dotyczące gorszej jakości i lepszej jakości w populacji pacjentów z zamierzoną leczeniem. Wszyscy pacjenci byli obserwowani przez 6 miesięcy lub do śmierci i brakowało danych dotyczących wyników. Pierwotny punkt końcowy przeżycia wolnego od zdarzeń po 6 miesiącach osiągnięto u większego odsetka pacjentów w grupie pomp wirówkowych niż w grupie z przepływem osiowym (86,2% w porównaniu z 76,8%). Wyniki te wykazały zarówno nie mniejszą dokładność pompy odśrodkowej do pompy przepływowej (różnica absolutna, 9,4 punktów procentowych, granica ufności o 95% niższa, -2,1, P <0,001 dla nie gorszej jakości), jak i jej przewaga (współczynnik ryzyka, 0,55; 95% przedział ufności [CI], 0,32 do 0,95, dwustronny P = 0,04 dla wyższości) (tabela 2).
Rycina 2. Rycina 2. Szacunki Kaplana-Meiera z bezobjawowego przeżycia w grupie docelowej do leczenia. Przeżycie wolne od przeżycia jest przeżyciem wolnym od udaru powodującego niepełnosprawność (z udarem wyłączającym wskazanym przez zmodyfikowany wynik Rankina> 3; 0 do 6, z wyższymi wynikami wskazującymi na poważniejszą niepełnosprawność) lub przeżycie wolne od reoperacji w celu wymiany lub usunięcia urządzenia po 6 miesiącach od implantacji. Populacja przeznaczona do leczenia obejmowała wszystkich pacjentów poddanych randomizacji.
Szybkość reoperacji w przypadku nieprawidłowego działania pompy była znacznie niższa w grupie pomp wirowych niż w grupie pomp z przepływem osiowym, a ta różnica jest głównym powodem różnicy między grupami w nieosiągnięciu pierwotnego punktu końcowego. Tylko pacjent (0,7%; 95% CI, od 0 do 3,6) w grupie pomp wirowych został zastąpiony przez pompę (z powodu zakłócenia komunikacji linii zasilającej wynikającego z przenikania wilgoci, które spowodowało awarię elektryczną), podczas gdy 11 pacjentów (7,7% , 95% CI, 3,9 do 13,4) w grupie pomp z przepływem osiowym poddano albo wymianie przyrządów (9 pacjentów) albo usunięciu urządzenia z pilnym przeszczepem (2 pacjentów) (P = 0,002)
[patrz też: polprazol bez recepty, polprazol bez receptyia Kraków, maść pięciornikowa ]

Powiązane tematy z artykułem: broncho vaxom ulotka maść pięciornikowa polprazol bez recepty